Hur exporterar jag omdömen i bedömningsöversikten?

Du kan ladda ner poäng från bedömningsöversikten i en CSV-fil. Uppgiftskolumnerna i bedömningsöversiktens CSV-fil visas i samma ordning som den i bedömningsöversikten för en enskild användare.

Noteringar om CSV filer:

 • En del kolumner som syns i CSV filen är skrivskyddade kolumner som beräknats med regler eller procenttal i Canvas. Alla ändringar som görs i dessa kolumner kommer att ignoreras när ni återuppladdar filen till er kurs.
 • När ett omdömesperiodfilter tillämpas i bedömningsöversikten visar exporten de filtrerade omdömesperiodresultaten. Men uppgiftsgruppens totala antal kolumner visas över alla omdömesperioder.
 • För uppgiftsgruppers kolumner, kommer ändringar gjorda till poängen automatiskt att inkluderas i uppgiftens gruppkalkylering i bedömningsöversikten.
 • Totalpoängen som visas i bedömningsöversikten återspeglar varje students poäng vid visningstillfället, med hänsyn till huruvida instruktören har dolda uppgiftsresultat inlämningsdatum, etc. CSV-nedladdningen inkluderar skrivskyddade kolumner för aktuella och slutliga poäng. Nuvarande poäng reflekterar den totala summan och ignorerar icke inlämnade uppgifter, och slutgiltiga poäng ifrån oinlämnade uppgifter som noll. Uppgifter med dolda resultat är opublicerade omdömen och visas i separata kolumner för opublicerat aktuellt resultat respektive opublicerat slutligt resultat.
 • Om en student har lämnat in en uppgift flera gånger, kommer CSV filen endast att räkna med den allra senaste inlämningen.
 • Slutförda och inaktiva registreringar är inte inkluderade i CSV-filen om inte deras respektive alternativ Visa slutförda registreringar (Show Concluded Enrollments) eller Visa inaktiva registreringar (Show Inactive Enrollments), är aktiverade i inställningsmenyn för bedömningsöversikten.
 • Avslutade/ofullständiga uppgifter visas som fullständiga eller utan poäng (t.ex. för en uppgift med 10 poäng, 10 eller 0).
 • Om du har aktiverat alternativet Åsidosättning av slutligt omdöme (Final Grade Override) i din kurs kommer bedömningsöversiktens export att inkludera det åsidosatta omdömet. Ändringar i Åsidosättning av slutligt omdöme visas på sidan för importbekräftelse.
 • Exportfiler för bedömningsöversikten sparas automatiskt till dina användarfiler i mappen Oarkiverade (Unfiled).
 • Om du har publiceringspolicyer för manuell bedömning för specifika uppgifter kommer dessa uppgifter att visa publiceringspolicyn i CSV-filen. Men publiceringspolicyn för omdömet kan inte ändras via CSV-filen.

Öppna Omdömen

Öppna Omdömen

Klicka på länken Omdömen (Grades) i kursnavigeringen.

Exportera poäng

Exportera poäng

Klicka på menyn Åtgärder (Actions) [1], och sedan på länken Exportera (Export) [2].

När exporten är färdig kommer Canvas att ladda ner CSV filen automatiskt.

Exportera nuvarande resultat

Om du navigerar bort från sidan under exporten visas CSV-filen som en tidigare nedladdning i menyn Åtgärder så att du kan ladda ned den igen. Gradebook visar datum och tid då du begärde exporten.

Om du gjort ändringar i bedömningsöversikten efter export av en fil och vill exportera den igen, klickar du på länken Export igen.

Anteckningar:

 • Gradebook exportfiler inkluderar datum och tid för hämtningen för att skilja mellan flera exporter. Export-filnamn-formatet är ÅÅÅÅ-MM-DDTHHMM följt av kursnamnet.
 • Exportfiler för bedömningsöversikten sparas automatiskt till dina användarfiler i mappen Oarkiverade (Unfiled).

Redigera Poäng

Redigera Poäng

Redigera poängen i Microsoft Excel. Se till att spara filen som en CSV-fil.

När ni väl har gjort era förändringar kan ni ladda upp den till era kurser.

Visa skrivskyddade kolumner

Csv-nedladdningen inkluderar skrivskyddade kolumner som visar nuvarande och slutliga poäng. De här kolumnerna visas för varje uppgiftsgrupp i en kurs och för slutgiltiga kursomdömen.

 1. Nuvarande poäng: Visar poäng för bedömda uppgifter
 2. Slutliga poäng: Visar poäng för alla uppgifter
 3. Nuvarande poäng: Visar resultat för bedömda, publicerade uppgifter
 4. Ej publicerad nuvarande poäng: Visar resultat för bedömda uppgifter och innehåller dolda uppgifter
 5. Slutlig poäng: Visar det övergripande resultatet inklusive ej inlämnade uppgifter som noll, men utesluter dolda uppgifter
 6. Ej publicerad slutlig poäng: Visar det övergripande resultatet inklusive ej inlämnade uppgifter som noll och dolda uppgifter
 7. Nuvarande omdöme: Visar kursomdöme baserat på inlämnade, publicerade uppgifter
 8. Ej publicerat nuvarande omdöme: Visar kursomdöme baserat på bedömda uppgifter, däribland dolda uppgifter, men utelämnar ej inlämnade uppgifter
 9. Slutomdöme: Visar övergripande kursomdöme däribland ej inlämnade uppgifter som noll, men utesluter dolda uppgifter
 10. Ej publicerat slutomdöme: Visar det övergripande kursomdömet inklusive ej inlämnade uppgifter som noll och dolda uppgifter