Canvas-guider (Swedish)Canvas-guiderStudent Guide OmdömenHur ser jag mina betyg i en pågående kurs?

Hur ser jag mina betyg i en pågående kurs?

Betygssidan i en kurs visar alla aktuella betyg för alla kursuppgifter. Du kan också visa poängdetaljer, kommentarer och rubriker. Om din instruktör använder flera omdömesperioder kan du också filtrera omdömen efter omdömesperiod.

Om du har några kurser som har avslutats, och kan komma åt deras innehåll, kan du se de betygen från en aktiv kurs. Du kan även se avslutade kursbetyg från den globala navigeringsmenyn.

Obs! Vissa detaljer på Betygssidan, som poängdetaljer och totalbetyg, kan vara begränsade i din kurs.

Öppna kurs

Öppna kurs

Klicka på länken Kurser (Courses) i globala navigationen, [1], och klicka sedan på namnet på kursen [2].

Öppna Omdömen

Öppna Omdömen

Klicka på länken Omdömen (Grades) i kursnavigeringen.

Se betyg

Se betyg

Från betygssidan kan du välja kurs för vilken du vill se betyg [1]. Som standard sorteras betyg kronologiskt efter uppgiftens inlämningsdatum. I menyn Sortera efter (Arrange by) [2], kan du även sortera efter modul, uppgiftsnamn eller uppgiftsgrupp. För att se de angivna betygen klickar du på Tillämpa (Apply) knappen [3]. Uppgifter som inte ingår i en modul kommer att visas i slutet av uppgiftslistan i alfabetisk ordning. Men om moduler eller uppgiftsgrupper inte används för kursen finns inte dessa sorteringsalternativ.

Du kan se namnet på uppgiften [4], inlämningsdatumet för uppgiften [5], uppgiftens status [6], ditt resultat [7] och totala poängvärde för uppgiften [8]. Du kan också se om uppgiften innehåller poängdetaljer, kommentarer eller rubriker [9].

Du kan se olika betygs-ikoner i poängkolumnen [10] som anger typen av uppgifter du skickade in. Dessa uppdrag har inte betygsatts av din instruktör. När uppdraget väl har betygsats kommer ikonen att ersättas med din poäng.

I betygssidan kan du också skapa hypotetiska eller Vad om betyg (What-If grades). Du kan klicka på alla poängfält och uppskatta ditt betyg för både betygsatta uppdrag (om du vill lämna in ett uppdrag) och icke betygsatta uppdrag.

För att skriva ut dina betyg, klicka på Skriv ut betyg (Print Grades) knappen [11].

Se betygsperioder

Se betygsperioder

Om flera betygsperioder är aktiverat för din kurs kan du visa dina betyg enligt betygsperiod [1]. Som standard visar betygssidan den aktuella betygsperioden. Om en uppgift inte innefattar en inlämningsdag, kommer den att visas som en del av den senaste betygsperioden. För att visa betyg för en annan kurs, klicka på kursens (Course) rullgardinsmenyn [2]. För att se angiven betygsperiod och kurs, klicka på Tillämpa (Apply) knappen [3].

Om din kurs inkluderar viktade uppdragsgrupper kan dessa variera i sidofältet beroende på vilken betygsperiod du tittar på. En uppdragsgrupp visas om gruppen har minst en uppgift som ska lämnas in denna period.

När betygsperioder är viktade och du väljer alternativet Alla betygsperioder, kommer sidofältet att visa vikterna för varje betygsperiod.

Visa sen uppgift

Visa sen uppgift

Din instruktör kan tillämpa en automatisk förseningspolicy för din kurs. Uppgifter som lämnas in efter inlämningsdatumet markeras som sena. Förseningspolicyn drar automatiskt av ett procentvärde från omdömets totala resultat. Sena uppgifter visas med en förseningsikon i statuskolumnen i bedömningsöversikten [1]. För att se inlämningsinformation för en sen uppgift, klicka på inlämningens namn [2].

Visa sen inlämning

Visa sen inlämning

Sidan Inlämningsinformation visar ditt omdöme, avdragna poäng för sen inlämning och det slutliga omdömet.

Se betygsinformation

Se betygsinformation

Vissa uppgifter inkluderar en svart varningsikon [1], som varnar om att poängen från uppgiften inte räknas i ditt slutbetyg [2]. Du bör fortfarande skicka in uppgiften, om du inte blivit befriad från den av din lärare.

Se Kommentarer

Se Kommentarer

Om det finns kommentarer för din uppgift visas kommentarikonen i uppgiften [1]. För att se kommentarer klicka på ikonen. Kommentarer kommer att organiseras i kronologisk ordning [2]. Stäng kommentarer genom att klicka på länken Stäng (Close) [3].

Se Poänginformation

Se Poänginformation

Om du vill visa poänginformation, klicka på Bock-ikonen [1]. Du kan se betygsfördelningen för uppgiften, och se de genomsnittliga, höga och låga poäng [2].

Diagrammets horisontella linje sträcker sig från 0 till uppgiftens högsta möjliga poäng [3]. Den vita rutan sträcker sig från lägsta till högsta poäng för studenter. Din poäng visas som en blå fyrkant på denna punkt.

Du kan bara se poänginformation om mer än 5 andra studenter har gjort uppgiften i kursen. Om du inte ser poänginformation har färre än 5 studenter lämnat in uppgiften.

För att stänga poänginformationen klickar du på länken Stäng (Close) [4].

Se matris

Se matris

En uppgift kan också innehålla en Rubrik ikon [1], vilket innebär att uppgiften innehöll en rubrik för betygsättning. För att se dina resultat, klicka på rubrikikonen [1]. Se dina poäng baserad på rubriken [2]. För att stänga rubriken, klicka på länken Stäng matris (Close Rubric) [3].

Obs! Den totala rubriceringen kan begränsas av din lärare.

Se uppgiftsgrupper

Se uppgiftsgrupper

Betygssidan listar inkluderade uppgiftsgrupper i din kurs [1]. Uppgiftsgrupper tillåter lärare att organisera uppgifter, diskussioner och quizzes i grupper och tillämpa specifika betygsregler eller vikter för dessa grupper. Du kan se den procentuella poängen för varje grupp [2] och de poäng du har tjänat in jämfört med de totala poängen [3].

Obs! Uppgiftsgruppernas procent kan vara begränsad av din instruktör.

Se sidopanel

Se sidopanel

Betygssammanfattningen visar dina totala betyg [1], så att du kan se alla sparade vad-om poäng (what-if scores) [2], och låter dig visa eller gömma alla poängdetaljer, kommentarer och rubriker som visas på betygsidan [3].

Beroende på betygsberäkningen för din kurs, kan ditt totala betyg visas som ett poängvärde eller som en procentsats.

Obs! Din instruktör kan ha begränsat dig från att se ditt fullständiga betyg [4].

Se nuvarande och totalt betyg

Se nuvarande och totalt betyg

Det nuvarande betyget beräknas genom att lägga samman de betygsatta uppgifterna enligt deras vikt i betygsättningsschemat. Detta betyg beräknas via Beräkning baserad endast på betygsatta uppgifter kryssrutan [1] vald i sidofältet.

Det totala betyget beräknas genom att lägga samman de betygsatta uppgifterna enligt deras vikt i beygsättningsschemat (både betygsatta och ej betygsatta uppgifter). För att se det totala betyget, avmarkera kryssrutan i sidofältet [2]. Betyget högst upp i sidofältet visar ditt totala betyg.

Obs! Om din handledare har begränsat dig från att se nuvarande och/eller det totala betyget, påverkas fortfarande individuella uppgifter när du markerar eller avmarkerar kryssrutan i sidofältet. Du kan se små skillnader i skuggningen av uppgiften vilket indikerar att ett betyg kan vara borttaget från kursen.

Se procentuell betygsberäkning

Se procentuell betygsberäkning

I sidofältet visas information om hur dina betyg beräknas.

Om dina uppgiftsgrupper viktas kommer sidofältet visa fördelningen av viktade uppdragsgrupper [1].

Uppgiftsgrupper kommer alltid att visas som en procentsats. Om din instruktör tillåter att du ser totala betyg, kan du hålla muspekaren över procenten för ett uppgiftsgrupp för att se en fördelning av de poäng du har förtjänat jämfört med det totala antalet möjliga poäng [2].

Obs! Din handledare kan hindra dig ifrån att kunna dina totala betyg som en del av gruppprocenten [3].

Se betygsberäkning med poäng

Visa betygsberäkningar utan uppgiftsgrupper

Om din kurs inte använder uppdragsgrupper, kan ditt totalbetyg visas som poäng eller som procentsats. Om totalbetyget visas i poäng, kan du föra muspekaren över poängen för att se din totala betygsprocents. Återigen kan din instruktör hindra dig ifrån att se ditt totalbetyg.  

Obs! Din instruktör kan hindra dig ifrån att se ditt totala betyg.

Byt Betygsbok

Byt Betygsbok

Om du har mer än en kurs, kan du använda kursrullgardinsmenyn (course drop-down menu) [1] för att se betyg i andra kurser.

Om din betygssida visar rubrikerna för Uppgifter och Bemästrat lärande [2] kan du också se dina standardbaserade poäng i Bemästrat lärande (Learning Mastery) länken.